Zprovoznili jsme nové webové stránky

 

Členství ve sdružení Šumava 21
Akce
Správní řízení
Média
Vlastní publikace
Web

Občanské sdružení Šumava 21 se zabývá problematikou Národního parku Šumava. Hlavním posláním sdružení Šumava 21 je ochrana přírody a krajiny se zaměřením na lesy Národního parku Šumava. Jeho cílem je prosazovat koncepci zeleného lesa v NP Šumava, která je v souladu s platnou legislativou České republiky i s posláním tohoto národního parku, jak uvádí nařízení vlády č. 163/1991 Sb.: Posláním národního parku je zachování a zlepšení životního prostředí.

Sdružení bylo založeno v listopadu roku 2003 (registrováno Ministerstvem vnitra ČR 20. ledna 2004) a věnuje se především informační a osvětové činnosti v oblasti ochrany životního prostředí (pořádání konferencí a seminářů pro odborníky i veřejnost, účast na takových akcích pořádaných jinými subjekty, provozování webové stránky pro širokou veřejnost, šíření informačních letáků, jednání s poslanci, starosty a senátory, medializace problematiky NP Šumava) a účastní se správních řízení týkajících se ochrany přírody v NP Šumava dle zákona č. 114/1992 S. o ochraně přírody a krajiny. Sdružení má 32 členů z celé České republiky, jsou jimi převážně lesničtí odborníci s vysokoškolským vzděláním.

Sdružení Šumava 21 svými informačními, osvětovými a mediálními aktivitami významně přispělo k tomu, že se diskuze o Národním parku opět rozvinula a že se do ní aktivně zapojili starostové obcí dotčených NP Šumava, regionální politici, poslanci a senátoři.

Cíl sdružení je ve shodě s posláním Národního parku Šumava, jak je formulováno v nařízení vlády č. 163 ze dne 20. března 1991, jímž se zřizuje NP Šumava, i s § 15, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (viz rubrika Legislativa).

 

Členství ve sdružení Šumava 21

Pokud byste se chtěli podílet na činnosti sdružení Šumava 21, zašlete nám vyplněnou a podepsanou členskou přihlášku. Máme zájem pouze o aktivní členy, kteří jsou ochotni pomoci sdružení v jeho činnosti: spolupořádání akcí, psaní článků do médií, šíření informačních materiálů, shánění příspěvků na činnost sdružení, překlady, spolupráce na publikacích, účast na akcích sdružení. Povinností členů je každodoroční účast na výroční členské schůzi.

Kauza NP Šumava na výroční členské schůzi

Stanovy občanského sdružení Šumava 21

Prohlášení občanského sdruženíŠumava 21 ke 14. výročí vyhlášení Národního parku Šumava (2005)

Prohlášení občanského sdružení Šumava 21 ke stavu lesů v NPŠ (2004)

 

Akce

Sdružení Šumava 21 pořádá vlastní akce a spolupracuje na akcích dalších subjektů (konference, semináře, diskuze), účastní se správních řízení, informuje média i veřejnost o problematice NP Šumava, vydává publikace a informační materiály a provozuje webovou stránku.

Iniciovali jsme uspořádání veřejného slyšení v Senátu, věnovaného problematice NP Šumava. 10. veřejné slyšení na téma „Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava“ se konalo 24. 5. 2007 v Jednacím sále Valdštejnského paláce a bylo přístupné veřejnosti. Této akce se za sdružení Šumava 21 zúčastnil Jiří Štich, který po dohodě s pořadateli připravil závěrečné shrnutí veřejného slyšení. Zápis z tohoto 10. veřejného slyšení na stránkách senátu. Ve formátu PDF ke stažení zde (550 kB, 87 stran).

Členové sdružení Ing. Ivo Vicena, CSc., a Ing. Jaroslav Mentberger vystoupili se svými příspěvky v Národním zemědělském muzeu 24. 5. 2007 na interdisciplinární konferenci „Šumava – konflikt člověka a přírody“.

Uspořádali jsme mezinárodní konferenci “Šumava – zelená střecha Evropy 2007”, která se konala 20. 9. 2007 v Srní. Akce se zúčastnily téměř dvě stovky návštěvníků, převážně lesníků z vědecké i praktické sféry. S referáty vystoupili přední čeští odborníci na lesní ekosystémy, starostové šumavských obcí a také hosté ze zahraničí: ředitel NP Bavorský les K. F. Sinner (Německo) a správce lesů kláštera Schlägl J. J. Wohlmacher (Rakousko), náměstek ministra ŽP F. Pelc a náměstek ředitele Správy NP Šumava L. Hošek. Na konferenci navazovala panelová diskuze pro veřejnost o ochraně NP Šumava. V panelu zasedli a na otázky z publika odpovídali: L. Hošek, náměstek ředitele NP Šumava, K. F. Sinner, ředitel NP Bavorský les, V. Krečmer, CSc., Česká lesnická společnost, prof. R. Mrkva, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně , F. Nykles, zástupce obce Rejštejn v Radě NP, S. Barantálová, Svaz obcí NP Šumava, J. Štich, o. s. Šumava 21. Ve spolupráci s Českou lesnickou společností jsme vydali sborník referátů přednesených na konferenci.

Uspořádali jsme panelovou diskuzi pro veřejnost o budoucnosti NP Šumava ve Volarech 8. září 2005 ve spolupráci se starosty Volar a Dolní Vltavice a za účasti dalších starostů z téměř všech dotčených obcí NP Šumava, hejtmana Jihočeského kraje, poslanců M. Kužvarta (bývalého ministra ŽP), M. Beneše, senátora P. Smutného, náměstka ministra životního prostředí J. Pojera, ředitele Správy NP Šumava A. Pavlíčka, odborníků z oboru lesnictví a zástupců lesnických organizací a hojné účasti veřejnosti. Akci předcházela exkurze panelistů do lokalit NP Šumava, které patří k nejvíce postiženým kůrovcovou kalamitou. Akce byla účastníky hodnocena velmi kladně a měla velký ohlas v médiích.

Jednatel sdružení Ing. J. Štich se zúčastnil exkurze senátního výboru pro životní prostředí v NP Šumava v červenci 2005.

Jednatel sdružení Ing. J. Štich přednesl příspěvek na semináři o budoucnosti NP Šumava v Senátu Parlamentu ČR 19. října 2005.

Uspořádali jsme panelovou diskuzi o NP Šumava pro veřejnost 22. listopadu 2004 v Kašperských Horách za účasti šumavských starostů, ředitele Správy NP Šumava A. Pavlíčka, zástupce Hnutí DUHA J. Bláhy, hejtmana Jihočeského kraje a odborníků v oblasti lesnictví.

 

Správní řízení

Účastníme se správních řízení týkajících se ochrany lesů v NP Šumava s cílem chránit přírodní bohatství Šumavy a především zachovat zelené lesy v NP Šumava.

 

Média

Medializujeme problematiku NP Šumava s důrazem na ochranu lesů v národním parku a na účast obcí dotčených NP Šumava na rozhodování o budoucnosti parku (účast jednatele sdružení v diskuzním pořadu České televize „Hádání o přírodě“ v lednu 2005, v diskuzních pořadech Českého rozhlasu Plzeň, Českého rozhlasu České Budějovice, vystoupení v rámci televizních zpráv ČT, vydávání tiskových zpráv, psaní článků pro regionální i celostátní tisk, rozhovory s novináři).

 

Vlastní publikace

Před letní turistickou sezonou 2007 jsme vydali publikaci „Mýty“ a skutečnosti o Národním parku Šumava“, kterou reagujeme na podobně nazvaný materiál Správy NP Šumava. V něm správa NP předkládá určitá tvrzení a zároveň k nim podává svá vysvětlení. Občanské sdružení Šumava 21 nabízí k těmto „mýtům“ alternativní výklad.

V letní sezóně 2005 jsme vydali a distribuovali informační letáko ochraně lesů v NP Šumava s anketou pro návštěvníky NP Šumava v počtu 5000 ks.

 

Web

Provozujeme webovou stránku Šumava21.cz s monitoringem tisku, aktualitami z činnosti sdružení, názory odborníků na problematiku NP Šumava i diskusí pro návštěvníky.