25.04.2017
Autor: Šumava 21 

Správa NPŠ je dle z. 114/1992 Sb. povinna předem informovat oprávněné subjekty o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona 114/1992 Sb., s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí. Protože se tyto zásahy dějí zejména v tzv. bezzásahovém území, vyvstává otázka, jakže to vlastně s tou bezzásahovostí je. Zřejmě stejně, jako když si všichni byli rovni, akorát někteří si byli rovnější. Asi i proto Správa NPŠ zákonnou informaci našemu spolku, který je oprávněným dle z. 114/1992 Sb., nepodala. Proto náš spolek podal podnět ČIŽP, která je podřízena MŽP, k prošetření možného porušení zákona.

——————–

Šumava 21 – zapsaný spolek se sídlem Lhota 78, 252 41 Dolní Břežany, IČ 26651165,
registrováno dne 20.1.2004 pod č.j. VS/1-1/56004/04-R

Oblastní inspektorát ČIŽP
U Výstaviště 16
370 21 České Budějovice

Lhota 11. dubna 2017

Věc: Podnět k prošetření možného porušování zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění Správou Národního parku Šumava.

Šumava 21- zapsaný spolek podává podnět k prošetření možného porušení ustanovení § 45h zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen ZOPK) Správou národního parku Šumava (dále jen Správa).

O d ů v o d n ě n í:

Dle informací z médií a v nich uvedených prohlášení pracovníků Správy, jsou již několik let prováděny tzv. revitalizace mokřadů a rašelinišť. Protože jde o významný zásah do hydrických poměrů nejen Národního parku Šumava, ale i do rozsáhlých území mimo území NPŠ a dále i významných biotopů zvláště chráněných živočichů, zejména tetřeva hlušce, jde nepochybně o záměr podle ustanovení § 45h ZOPK. Takovýto záměr pak podléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

Správa je povinna ve smyslu ustanovení § 70 odst. 3 ZOPK informovat Šumava 21- z. spolek o všech zamýšlených zásazích a správních řízeních, s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí. Zamýšlený zásah je nepochybně i záměrem ve smyslu § 45h ZOPK. O zamýšleném zásahu revitalizovat mokřady a rašeliniště nebyl náš spolek nikdy vyrozuměn a není nám známo, že by Správa pro tuto činnost nechala zpracovat posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Za Šumava 21- zapsaný spolek Jiří Štich – jednatel

zpět