Vladimír Říha

Les a požáry lesa jsou od sebe stejně neodlučitelné jako lidé a neshody mezi lidmi.
Ovšem! Stejně jako rozšíření neshod jako standardního vztahu mezi lidmi brání pravidla a opatření ve společnosti, tak i rozsáhlému výskytu a kalamitnímu šíření požárů v lese brání pravidla a opatření uplatňovaná v péči o les (v našich podmínkách šíření požáru v lese do jisté míry brání i sám živý zdravý les):

1. Pravidlo: Les je veden tak, aby nevznikaly lokality náchylné ke vzniku a rychlému rozšíření požáru, tedy brání se koncentraci suchého snadno hořlavého materiálu.
Skutečnost: Po r. 1989 prosazením tzv. bezzásahového režimu (reálně již výnosem MK č. 14 505/89 NPR Modravské slatě z 28. prosince 1989) v ochraně přírody a faktickým zákazem (§22a z. 114/1992 Sb.) ochrany lesa (§32 z. 289/1995 Sb.) v lesích chráněných území a zejména v lesích národních parků došlo ke katastrofálnímu rozšíření kůrovce, a tím k odumření lesa na rozsáhlých souvislých plochách (stovky a tisíce hektarů); šířením kůrovce (dopravou neasanovaného dříví a větrem) se velkoplošné odumírání lesa rozšířilo i do běžných hospodářských lesů. (Situaci pochopitelně zhoršuje, mimo jiné, i tepelný stres porostů.) V suchém lese požár snadno vzniká a šíří se kalamitní rychlostí.

2. Pravidlo: V místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požárů (dříve zejména podél železničních tratí s parním provozem) jsou prováděna dodatečná opatření (např. úprava struktury lesa, zamezení nebezpečného nahromadění snadno hořlavého materiálu, provádění kontrol nebezpečných úseků apod.), která toto nebezpečí snižují.
Skutečnost: V současné době je zvýšené riziko požárů především v turisticky exponovaných lokalitách tzv. divočiny, kde odumřely rozsáhlé plochy lesa. Příslušná opatření, pokud jsou vůbec prováděna, evidentně nejsou prováděna řádně a efektivně – viz NP Českosaské Švýcarsko.

3. Pravidlo: Les je zpřístupněn tak, aby byl v případě potřeby zajištěn včasný přístup hasicí techniky (nejedná se pouze o hasicí vozy!) k požáru.
Skutečnost: V lesích národních parků cíleně není udržována nebo je dokonce rušena existující cestní síť. V situaci, kdy existují rozsáhlé souvislé plochy suchého lesa, by dopravní síť měla být dokonce rozšiřována.

4. Pravidlo: V krajině jsou udržovány vodní nádrže, jež jsou v případě potřeby používány pro čerpání hasicí vody.
Skutečnost: V národních parcích jsou existující vodní nádrže, jež sloužily hospodářskému využití lesa (obvykle vodní doprava dřeva), rušeny – viz NP Šumava. (Vzhledem ke značně zhoršující se situaci s vodou by malé vodní nádrže měly být na vhodných místech, a to nejen v lesích, zakládány, aby nedocházelo k dalšímu vysušování krajiny.)

29. září 2022
ing. Vladimír Říha