Prof. Ing. Jan Čermák, CSc.

Lesnictvi ztrácí dalšího vynikajícího vědce-lesníka: 23. prosince 2021 zemřel prof. ing. Jan Čermák, CSc. Jeho vědecká činnost významně obohatila lesnické poznání a výsledky jeho práce by zcela bezpochyby přispěly ke zvýšení kvality českých lesů, a tím i přírody, pokud by nebyly vládnoucími strukturami, ať už vládními či nevládními neziskovými, ignorovány.

Jan Čermák jako rostlinný fyziolog zjišťoval vazby vegetace a lesů zejména na klima a koloběh vody a zkoumal holistické souvislosti v přírodě. Publikoval přes 360 prací v renomovaných časopisech, a přes 10 000 citací dokládá jeho mimořádnou pracovitost a touhu po poznání základních funkcí i stavů vegetace. Z rozsáhlé publikační a osvětové činnosti jsou na našem webu k dispozici:
příspěvek a prezentace z konference “NPŠ – produkt, nebo oběť doby?” v Senátu 13. února 2012 a
přednáška v NZM 7. března 2012

 

S panem profesorem se rozloučila i Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, jež byla jeho vědeckým pracovištěm.