Vladimír Simanov, Neviditelný pes 08.06.2021

V roce 2020 bylo vytěženo 35,8 milionů metrů krychlových dříví. A co jako…?

Poslední květnový den zveřejnil Český statistický úřad některé údaje o lesním hospodářství České republiky za rok 2020, především data týkající se těžby dříví. Stručné údaje ze zprávy následně uvedl lesnický, dřevařský a myslivecký zpravodajský web Silvarium a některé rozhlasové stanice. Žádnou výraznou reakci v mediích však zpráva ČSÚ nevyvolala.

Lesnictví je od svého vzniku koncipováno jako trvale udržitelné využívání lesů, a proto může přípustná těžba dříví dosáhnout maximálně takové výše, kolik dříví za příslušné časové období přiroste. Pro jistotu, že výše těžby nepřekročí přírůst ani náhodou, se za maximální výši těžby považuje etát, stanovený o něco níže, než je očekávaný celkový přírůst. Překročení etátu se připouští jen v případě kalamity, a to s podmínkou, že se zastaví plánované těžby, etát se naplní kalamitní těžbou, a jen pokud to ke zpracování kalamity nestačí, může se etát překročit. Ale za podmínky, že se v následujícím období bilance těžeb a etátu vyrovná. Protože je pěstování lesů dlouhodobou záležitostí, jsou etáty stanovovány jak na běžný rok, tak na delší období.

Poslední dlouhodobý etát byl stanoven pro léta 1980-2020 a činil průměrně 12,760 mil.m3 dříví ročně. Pokud bylo v roce 2020 vytěženo 35,8 mil.m3 dříví, znamená to, že byl vytěžen objem dříví třikrát vyšší, než je přípustná roční těžba! Protože na to media ani resort nereagují, podívejte se, jaký byl dlouhodobý vývoj.

Vývoj těžeb v období 1980-2020

Graf dokumentuje, že počátek osmdesátých let byl poznamenán mírným překračováním etátu, což bylo v souvislosti se zpracováváním větrné kalamity označované pro její mimořádný rozsah jako „kalamita století“. Koncem osmdesátých let se lesníkům podařilo dostat výši těžeb do souladu s etátem, a počátkem devadesátých let byly těžby dočasně pod úrovní etátu, protože státní správa lesů zastavila mýtní těžby ve většině lesů proto, aby nebyli vytěžením mýtních porostů náhodou poškození budoucí restituenti lesů. Od roku 2000 je překračování přípustných těžeb zcela běžné. Státní správa lesů tak na rozdíl od období restitucí a transformace, kdy omezením těžeb přispěla k likvidaci domácích pilařů, nezakročila při nástupu kůrovcové apokalypsy a připustila, aby v letech, kdy byl údajně z důvodů kalamity překračován etát, byl podíl úmyslných těžeb na etátu 94 % v roce 2001, 91 % v roce 2011 a 92 % v roce 2012, což je bezprecedentní ignorace lesního zákona.

Vztah mezi etátem a skutečnými těžbami dříví

Další graf dokumentuje, že snaha o vyrovnání nepoměru mezi skutečnými těžbami a přípustnými těžbami neexistovala. Důsledkem je, že ke konci roku 2020 bylo vytěženo o 114,21 mil.m3 dříví více, což při etátu 12,760 mil.m3 znamená, že je v ČR vytěženo dříví na devět let dopředu! (Podle evidence – skutečnost může být ještě až 25% horší).

Tak dramatické přetěžby neproběhly ani za nacistické okupace a je s podivem, že ani odbornou, ani laickou veřejnost nezajímá, jak chce tento stav řešit Ministerstvo zemědělství (za lesnictví), Ministerstvo průmyslu a obchodu (za dřevozpracující průmysl) a Ministerstvo životního prostředí. A media mají jiné starosti, než do těchto spících Šípkových Růženek zavrtat!


Vladimír Simanov
prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně