Autor: Petr Martan, tisková zpráva 22.02.2019

V Poslanecké sněmovně se 19. února 2019 konalo veřejné slyšení k petici “Za zákon pro zelené lesy Šumavy“, kterou podepsalo 10 701 občanů. Jedním z petentů je i prezident republiky Miloš Zeman. S podporujícím projevem na zasedání petičního výboru vystoupila také jihočeská hejtmanka Ivana Stráská.

Za hojné účasti odborné i laické veřejnosti vystoupilo více řečníků s argumenty proti Ministerstvu životního prostředí, které právě připravuje vyhlášku mající zvýšit rozlohu území, kde se nezasahuje proti kůrovci. Petice odmítá rozšiřování bezzásahového režimu na 54 % území, jak je v současném návrhu.

Záměr MŽP vyhlásit “zónu přírodní” v rozsahu 27 % území NP Šumava jako bezzásahovou petenti nezpochybňují. Petenti jsou proti vyhlášení další bezzásahové “zóny přírodě blízké” v rozsahu dalších 27 % území NP Šumava. Důvodem je znění zákona č. 123/2017 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dle něhož v zóně přírodě blízké nelze provádět účinná a efektivní opatření k obraně před rozšiřováním škůdců (kůrovců) způsobujících velkoplošné usychání lesů v parku i v okolním území.

Jde o zónu bezzásahovou proto, že se zde nemohou kácet napadené stromy. Ochrana před kůrovci se provádí hlavně feromonovými lapači. Lapače nejsou způsobem k zastavení kůrovcového přemnožení – v tomto směru se změnila vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně lesů a je to obsaženo i v navržené novele lesního zákona.

Usnesení poslanců dalo petici za pravdu

Konstatují, že bezzásahový režim v národních parcích přispívá k šíření kůrovce, a tím zhoršuje stav lesních porostů, přispívá k jejich usychání a znemožňuje lesům plnit jejich vodohospodářskou a klimatickou funkci. (usnesení zde nebo zde)

Usnesení doporučuje zvážit přehodnocení rozlohy “klidových území s výskytem tetřeva” v NP Šumava tak, aby mohlo být účinněji zasahováno proti kůrovci; zvážit odklad na vyhlašování nových bezzásahových území a “Zvláště chráněných území” včetně “Evropsky významných území”, v oblastech se zastoupením smrkových porostů nad 20% do doby, kdy se zastaví velkoplošné chřadnutí lesů suchem a kůrovcovým přemnožením v celé ČR. (usnesení zde nebo zde)

Přepis z jednání zde.

Dolejský, Hubený, Bláha: jsme proti a nehodláme nic měnit

Náměstek ministra životního prostředí Dolejský řekl, že uschnutím lesů v NP Šumava nedošlo k žádnému omezení schopnosti krajiny zadržovat vodu a že přemnožení kůrovce v parku nemělo a nebude mít vliv na vznik kalamity a usychání lesů v jiných částech ČR.

Petr Martan
osoba oprávněná jednat jménem petentů

TZ vydala dne 22. 2. 2019 Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s.