Svaz Šumavských obcí, tisková zpráva 19.02.2018

Svaz šumavských obcí se obrátil na odborné instituce s jednoduchou, ale pro šumavské obce s důležitou otázkou. Rozdílnost odpovědí, kterou od každé z institucí obdržel vyvolává zásadní otázku, zda je péče o českou a zejména o šumavskou přírodu ve správných rukou.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO 2011) veřejnosti i politikům sliboval novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která svými jasnými pravidly uklidní situaci na Šumavě, kde mimo jiné otevře turistům dosud její uzavřené části přírody. Praxe ukazuje, že údajně jasná pravidla nikdo nedovede jasně vysvětlit, že se neotevře ani píď dosud uzavřených částí šumavské přírody a netransparentní pravidla péče o přírodu dávají tušit klid před bouří.

Situaci mohla vyjasnit Právnická fakulta Univerzity Karlovy, na kterou se před koncem loňského roku obrátil předseda Svazu šumavských obcí Petr Málek s žádostí o právní rozbor ustanovení, které se týká režimu přírodní zóny, do níž bude převedena převážná většina území všech českých národních parků. V žádosti se mimo jiné píše: „Vážený pane děkane. Věřím, že pochopíte naši snahu chovat se v mezích ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Pro šumavské obce je velmi zásadní znát právní určitost výkladu zákona v několika ohledech. Tím nejzásadnějším je že běžecké lyžování je hlavním prvkem stability socioekonomického prostředí šumavských obcí v zimním období. Dalšími zásadními jsou historické zkušenosti šumavských obcí s MŽP ČR, které jako garant zákona o ochraně přírody a krajiny vykládá tento zákon podle politických potřeb vedení ministerstva, neváhá kdykoliv popřít jakékoliv svoje předchozí stanovisko či rozhodnutí a pravdou také je, že proto nedokáže stabilizovat péči o Národní park Šumava.“

Oproti této žádosti děkan právnické fakulty Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. sděluje: „Jakkoliv oceňuji Vaši snahu zorientovat se v textu v loňském roce přijatých ustanovení citovaného zákona, s cílem poskytnout příslušným provozovatelům lyžařských tras takový výklad normativního textu, umožňující dodržovat pravidla chování v mezích zákona a rovněž s hlubokým pochopením pro socioekonomické prostředí šumavských obcí, jsem Vám nucen sdělit, že Právnická fakulta UK nemůže v daném případě poskytnout Vámi žádaný právní rozbor.“

K tomu předseda Svazu obcí Petr Málek dodává: „Je běžnou praxí, že se experti této právnické fakulty na požádání vyjadřují k jakémukoliv zákonu, který je uváděn do praxe a je zřejmé, že zákon trpí nějakými vadami. Zamítavá odpověď pana děkana podlé mě značí, že novela zákona o ochraně přírody je natolik vadná, že se v jejích ustanoveních nejen nelze orientovat, ale ani je uspokojivě vyložit. Nepožadoval jsem závazný právní rozbor ale odborný vědecký názor, zda je příslušné ustanovení zákona zcela jasné. Jasné je jedině to, že jasné není.“

V rámci legislativního procesu novely byly ministrem Brabcem zamítnuty veškeré návrhy Plzeňského a Jihočeského kraje, Svazu šumavských obcí a Senátu, a to včetně těch, které poukazovaly jak na vady novely zákona, tak na její nejasná ustanovení.

Ing. Antonín Schubert – tiskový mluvčí Svazu šumavských obcí