14.01.2016

Poslankyním a poslancům PSP ČR byl zaslán dopis s žádostí o zamítnutí vládní novely z. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tato novela, jejímž hlavním a asi i jediným cílem je legalizace dosud nezákonného tzv. bezzásahového režimu, má být projednána ve středu 20. ledna 2016.
 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

v blízké budoucnosti budete hlasovat o vládním návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Hlavním cílem této novely z dílny MŽP je skrytě legalizovat na většině území NP, a to bez jakékoli vazby na zonaci (!), tzv. bezzásahový režim, který dosud žádnou zákonnou podporu neměl a jehož zavedení a uplatňování je postaveno pouze na základě svévolného zneužívání vágní formulace z. 114/1992 Sb. v §22, odst. 1, a §66, odst. 1, na ignorování deklarací nař. vl. č. 163/1991 Sb. a na praktické beztrestnosti mocí nadaných osob za důsledky způsobené jejich mocenskými rozhodnutími.

Tento tzv. bezzásahový režim, který ve skutečnosti pouze zakazuje ochranu lesa proti kalamitnímu šíření biotických činitelů (v současné době reálně kůrovců), v NPŠ dosud způsobil náhlou velkoplošnou likvidaci stabilních dospělých až klimaxových lesních ekosystémů na tisících hektarů a jejich přeměnu v ekosystémy jiné. Ano, příroda zničena nebyla, ale nikoli proto, že tzv. bezzásahový systém přírodu chrání, ale proto, že přírodu zničit nelze (i proto je pseudoargument „příroda si pomůže“ nesmyslný) – lze zničit pouze její konkrétní stav na konkrétním místě v konkrétním čase, což se v NPŠ stalo a stále děje.

Prosazovatelé tzv. bezzásahového režimu po řadě postupně účelově měněných pseudovědeckých argumentů (např. že autochtonní smrk kůrovec neohrozí) nakonec dospěli k argumentační dokonalosti: chtějí chránit nerušený průběh přírodních procesů (§15, odst. 3). A pod přírodní proces lze skrýt naprosto vše; to znamená absolutní argumentační převahu: nic není nutno objektivně zdůvodňovat, stačí to prohlásit přírodním procesem.

Navržená novela zákona je vedle své zrůdnosti a nemravnosti navíc i nekvalitní z formálního hlediska: opomíjí plnění důležitých funkcí přírody a krajiny (např. §15, odst. 2), vnitřně si odporuje (např. §15, odst. 3), obsahuje gramatické chyby (např. §18, odst. 1, písm. c).

Případ NPŠ a tzv. bezzásahového režimu není případem věcným ani odborným, jak oficiální propaganda veřejnost prostřednictvím médií vytrvale (a asi úspěšně) „přesvědčuje“, případem odtrženým od ostatního života společnosti – ne, jedná se pouze a jedině o další projev celkového nedobrého stavu naší pseudodemokratické společnosti a navržená novela je pouze dalším krokem na této nastoupené cestě. Vzhledem k tomu, že pouze Vy, jako zákonodárce, máte reálnou možnost začít konečně přetvářet naši společnost na společnost skutečně demokratickou, tedy s fungujícím principem odpovědnosti, a racionální, nikoli ideologickou a demagogickou (v současném významu), apelujeme na Vás, aby i Váš hlas zahájil postupné čistění našich zákonů a předloženou novelu z. 114/1992 Sb. odmítl.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

zastupujete nás, voliče, běžné občany. Jsme přesvědčeni, že Vaši voliči nepředstavují tupou lhostejnost nebo arogantní neznalost ani parazitické prospěchářství, ale naopak že jsou odpovědnými přemýšlivými občany, jimž leží na srdci pozitivní budoucnost naší společnosti a státu, a proto do parlamentu vyslali právě Vás v přesvědčení, že právě Vy budete jejich zájmy a jejich očekávání nejlépe zastupovat. Proto i my věříme, že se budete rozhodovat a následně i hlasovat v intencích čl. 23, odst. 3, a čl. 26 zákona č. 1/1993 Sb. na základě všech podkladů, které jsou pro seriózní a odpovědné posouzení navržené novely na pozadí kauzy NPŠ dostupné.

Šumava 21
Vladimír Říha

Přílohy:
– dokument sněmovního tisku 501 (návrh novely z. 114/1992 Sb.) originál zde
– dokument sněmovního tisku 501 (návrh novely z. 114/1992 Sb.) s komentáři ve formě revizí zde

Pozn. 1: Zákon 1/1993 Sb. – Ústava ČR

Pozn. 2: Čl. 23, odst. 3, z. 1/1993 Sb.:
(3) Slib poslance a senátora zní: “Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.”

Pozn. 3: Čl. 26 z. 1/1993 Sb.:
Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy