Na jednání Senátu 4.srpna 2011 v Jednacím sále Valdštejnského paláce byl projednán bod č. 6 Senátní tisk č. 84 – Petice Zachraňme Šumavu. (Viz též Informace z 11. schůze Senátu Parlamentu České republiky)
Senát k Petici vydal Usnesení č. 311:

Originál dokumentu: doc a pdf.
Následující text (HTML náhled) nemusí být věrnou podobou originálního textu a slouží pouze pro náhled.

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

311.

USNESENÍ SENÁTU

z 11. schůze, konané dne 4. srpna 2011

k Peticizachraňme Šumavu /senátní tisk č. 84/

Senát

I. bere na vědomí

petici „Zachraňme Šumavu“,která byla předána Senátu Parlamentu ČR 9. 5. 2011;

II. konstatuje, že

zpravodaj Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí provedl příslušná šetření ve věci petice uvedené v bodě I;

III. podporuje

takové postupy dotčených orgánů a státních institucí, které povedou k zastavení kůrovcové kalamity, což vyžaduje zájem ochrany krajinného rázu i veřejný zájem zabránění rychlého rozpadu stromového patra ve II. a III. zónách Národního parku Šumava;

IV. podporuje

úsilí orgánů a státních institucí, které zajišťují dodržování platných zákonů v Národním parku Šumava a chrání osoby i majetek občanů;

V. prohlašuje, že

Národní park Šumava musí sloužit všem občanům České republiky a žádná ze skupin občanů si jej nesmí nárokovat pro sebe;

VI. žádá

vládu ČR, aby se zasadila o naplnění nařízení vlády č. 163/1991, kterým byl Národní park Šumava zřízen, a to zejména:

1) uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí,

2) zachování typického vzhledu krajiny,

3) využití území Národního parku k turistice a rekreaci nezhoršující přírodní prostředí;

VII. žádá

vládu ČR, aby zajistila, že závazky učiněné obcím před vyhlášením oblasti Národního parku Šumava chráněným územím byly bezezbytku naplňovány;

VIII. žádá

vládu ČR, aby urychleně připravila zákon o Národním parku Šumava;

IX. žádá

Ministerstvo životního prostředí ČR o přešetření zákonnosti rozhodnutí č.18517/ENV/06 – 972/620/06 z 5.3.2007 a o přešetření žádosti o jeho zrušení;

X. žádá

Ministerstvo životního prostředí ČR, aby zajistilo reprezentativní zastoupení legitimních skupin občanů (vědecká obec, ochrana lesa, obce, atd.) v odborných orgánech Národního parku Šumava;

XI. žádá

Ministerstvo životního prostředí ČR, aby o dalším postupu ve věci informovalo Výbor pro územní rozvoj,veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, neboť členové Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí budou problematiku obsaženou v petici sledovat a vyjadřovat se k ní.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Petr Šilar v. r.

ověřovatel Senátu