Jiří Štich, Neviditelný pes 10.05.2011

Když si ministr Chalupa vybral nového ředitele NP Šumava Jana Stráského, vyjádřil mu plnou podporu ve snaze zastavit na Šumavě kůrovcovou kalamitu, která již v národním parku zdevastovala více než deset tisíc hektarů lesů, především horských smrčin. Ředitel Stráský se ujal vlády a začal zpracovávat plán opatření k zásahům proti kůrovci.

Tento plán předpokládal i zásahy proti kůrovci v některých I. zónách ochrany přírody. Pro tyto zásahy potřebuje správa národního parku povolení ministerstva, které se vydává formou správního rozhodnutí. Správa parku proto na ministerstvo odeslala žádost, jejíž součástí byl i návrh na zrušení rozhodnutí bývalého ministra Bursíka o nezasahování proti kůrovci v části II. zón. Zmíněné Bursíkovo rozhodnutí po orkánu Kyrill nastartovalo současnou kůrovcovou kalamitu.

Ministerští úředníci, především ti, co věrně sloužili „zeleným“ ministrům, však byli jiného názoru. Nejprve požadovali odborné posouzení této žádosti (proč si platíme státního úředníka, když agendě, kterou vykonává, nerozumí?). Poté usoudili, že problematika zásahů proti kůrovci nespadá pod § 22 zákona o ochraně přírody a krajiny (i když ten je pro tyto účely zřízen a od r. 1991 se podle něj postupovalo), ale pod ustanovení § 16 zákona o zákazu používání intenzivních technologií na území národního parku. Ministerstvo proto nezahájilo správní řízení o povolení zasahovat proti kůrovci, ale oznámilo svoji nepříslušnost k rozhodování a věc postoupilo správě NP Šumava k rozhodnutí podle § 16 zákona. Že se kůrovec na přelomu dubna a května chystá ke svému rojení a správu parku tlačí čas, je nezajímalo. Nebo zajímalo (?) a jedná se o úmyslné protahování řízení a úmyslně nekvalifikované rozhodnutí?

Co naplat, že správní řád ukládá správnímu orgánu v případě nepříslušnosti rozhodnout bezodkladně. Bezodkladně pro MŽP znamená asi jeden měsíc. Zelení aktivisté v dresu Hnutí Duha a spříznění vědci se radují z dalšího pokračování usychání zelené Šumavy. Letos se proti kůrovci v I. zónách a části II. zón zasahovat nebude, takže přemnožený brouk dostal další rok k dobru. Ministerstvo udělalo všechno proto, aby kůrovcová kalamita a devastace Šumavy pokračovala.

Nástin dalšího pravděpodobného scénáře: Správa parku zahájí správní řízení o povolení používání intenzivních technologií v NP Šumava. Ke každému jednotlivému případu bude muset zpracovat posudek o dopadu na zvláště chráněné rostliny a živočichy a požádat ministerstvo o stanovisko. Hnutí Duha a Přátelé Šumavy jako oprávnění účastníci řízení napadnou zahájené správní řízení s tím, že problematika zásahu proti škůdcům v národním parku spadá pod ustanovení § 22 zákona o ochraně přírody a krajiny, takže ve věci může rozhodovat jen ministerstvo životního prostředí. Tato námitka bude relevantní, a tak nezbude nic jiného, než správní řízení podle § 16 zákona zrušit a opět požádat ministerstvo o povolení zásahů podle § 22 zákona. A tak bude zahájeno druhé kolečko a kůrovec bude vesele pokračovat ve své destruktivní činnosti. Čí je to vina???

 
Jiří Štich, o.s. Šumava 21