Jaroslav Martínek, Haló noviny 1. 3. 2010

V minulém týdnu proběhlo na Křivoklátě díky iniciativě státního podniku Lesy ČR celodenní jednání zaměřené na zkušenosti lesníků s hospodařením v lesních porostech v národních parcích a o možnostech založení lesnického parku v lesích Křivoklátska.

Jednání, kterého se zúčastnilo přes sto lesnických odborníků, včetně děkanů obou lesnických fakult a starostů Křivoklátska, vyznělo jako podpora založení lesnického parku jako součásti evropské sítě modelových lesů.

Lesnický park, jako zastřešení určité filozofie obhospodařování lesních porostů a související krajiny, nemá zatím oporu v české legislativě. Avšak dle mého názoru je pro zabezpečení cílů ochrany krajiny a života lidí v ní mnohem přívětivější, a tedy i přijatelnější, než je vyhlášení národního parku.

K tomuto konstatování mě vedou především negativní výsledky hospodaření v Národním parku Šumava, kde jsem rodákem, ale především pak zkušenosti s hospodařením na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP ML) Mendelovy univerzity v Brně, jehož kolektiv řídících pracovníků mám čest vést již patnáct let.

ŠLP ML Křtiny, který třetinou svého lesního majetku zasahuje do CHKO Moravský kras, téměř 10 procent svých lesních porostů již v hluboké minulosti vyčlenil jako rezervace různého stupně. Při mapování bylo přes 70 procent území podniku zařazeno do soustavy NATURA 2000. Tento podíl byl snížen na 45 procent až po nekompromisním odporu vedení Mendelovy univerzity, protože realizace záměru by mohla ohrozit původní poslání školního podniku.

I když proklamace představitelů Ministerstva životního prostředí ČR na různých organizačních stupních jejich pracovišť působí přívětivě, pak skutečnost bývá zásadně jiná. O tom máme dostatek zkušeností právě na ŠLP ML Křtiny. Např. již tři roky vedeme soudní při s MŽP ČR, resp. s jeho příslušnou organizační součástí, o náhradu újmy vzniklé z nemožnosti hospodaření v rezervacích spravovaných ŠLP ML Křtiny. Jedná se o aplikaci § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Při první možnosti (rok po vstupu do EU) jsme požádali o předmětnou náhradu a byli úspěšní. Za tento rok byla výplata státem provedena, avšak v dalších letech, přestože se legislativa nezměnila, již nikoli. Jedná se ročně o přibližně osm milionů korun, které nakonec skončí v rozpočtu Mendelovy univerzity v Brně, tedy podpoří vzdělávání příštích manažerů lesního hospodářství a hospodaření v krajině.

V loňském roce, díky pomoci poslankyně Kateřiny Konečné z KSČM, se zdálo, že se podařilo tento nonsens odstranit. Pan ministr životního prostředí Miko před svědky slíbil rukoudáním prorektorovi Mendelovy univerzity v Brně a děkanovi Lesnické a dřevařské fakulty v Brně, že za rok 2009 se tato situace již nebude opakovat. Bohužel tomu tak není. Pan Miko je zpět v Bruselu a jeho nástupci zatím zůstávají na pozici s tím, že si univerzita tyto prostředky nezaslouží.

A tak se tedy ptám: Potřebujeme skutečně takové ministerstvo, které financuje ohromné množství úředníků (především v centrech), kteří se zaštiťují krásným posláním – chránit přírodu? Před kým? Zkusme se zamyslet nad tím, zdali místo rozsáhlých finančních dotací do různých organizací typu správ národních parků, agentur ochrany přírody, by nebylo pro státní kasu výhodnější si pohlídat, aby hospodáři v krajině – a tedy i v lesích, které tvoří třetinu naší republiky – hospodařili odpovědně. Třeba vyhlášením lesnického parku.

Právě hospodaření na univerzitním podniku – ŠLP ML Křtiny toho může být příkladem. Je dostatek seriózních odborníků–ekologů, kteří potvrdí, že úroveň hospodaření ŠLP ML Křtiny snese srovnání s kritérii pro hospodaření ve velkoplošných, zvláště chráněných územích. K tomuto názoru se připojuji a dodávám, že výsledku jsme dosáhli pouze tím, že o filozofii jemného způsobu podrostního hospodaření v lesích se podařilo přesvědčit většinu zaměstnanců podniku, a že je využíváno v praktické činnosti toho nejlepšího, co na ústavech Lesnické a dřevařské fakulty v teorii hospodaření v lesních porostech je. Tedy dlouhodobě poctivou a skromnou prací bez složitých a nákladných struktur, kterými oplývají organizace řízené MŽP ČR.

 
Jaroslav Martínek,
ředitel, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity Brno