Passauer Neue Presse 26. 3. 2009, zveřejněno na www.pnp.de

Ústavní soudní dvůr zamítl žalobu Občanského hnutí – ohlasy na rozsudek

Zwiesel/Mnichov. Snahy Občanského hnutí za ochranu Bavorského lesa změnit politiku národního parku právní cestou ztroskotaly. Bavorský ústavní soud v Mnichově zamítl žalobu podanou tímto spolkem.

 

Odůvodnění má rozsah 21 stran, rozsudek je uveden dvěma hlavními větami:

„1. Rozšiřování ploch v Národním parku Bavorský les, na nichž není uplatňován žádný vliv člověka (přírodní zóna), je ve shodě s Bavorskou ústavou.

2. Z ohledem na veřejný zájem rozvoje území národního parku směrem k co nejvíce přirozenému životnímu prostoru jsou pro vlastníky lesů sousedících s národním parkem (zbývající) riziko napadení škůdci, přetrvávající i přes zamýšlená opatření na ochranu lesa, i další zátěž skrze zvýšenou pozornost únosné.“

Bayerwald-Bote (regionální deník, pozn. překl.) přinesl ohlasy na tento rozsudek:

Jsme samozřejmě velmi zklamáni,“ řekl Heinrich Geier, předseda Občanského hnutí. Možnosti právního postupu proti podle názoru Občanského hnutí špatné myšlence národního parku jsou tím vyčerpány. Správa národního parku má nyní volnou ruku k tomu, aby proměnila 75 procent plochy národního parku na oblast, kde člověk nebude uplatňovat žádný svůj vliv. „Obrovské, dosud nedotčené plochy lesa na Falkensteinu a v jeho okolí tak budou napadeny kůrovcem. Naší vlasti hrozí obrovské, neodvratitelné nebezpečí,“ řekl Geier.

Vzdát se však pro kritiky národního parku nepadá v úvahu: „Občanské hnutí je pevně rozhodnuto: Boj pokračuje!“ uvedl Geier. Občanské hnutí má příznivce v politice a bude se nyní pokoušet touto cestou najít řešení, jak zachovat lesy pro obyvatelstvo.

Ředitel národního parku Karl Friedrich Sinner takové rozhodnutí soudu očekával. „Vždy jsem vycházel z toho, že naše právní podklady odpovídají ústavě, a to nyní nejvyšší bavorský soud potvrdil.“ Jeho přáním by prý bylo, kdyby v demokratické společnosti bylo takovéto rozhodnutí akceptováno, ale prý to neočekává. Pro lesní hospodáře v sousedství národního parku měla žaloba Občanského hnutí za výsledek to, že nejvyšší soud stvrdil, že nutnost zvýšené pozornosti a péče o les je pro ně únosná.

Zemský rada Heinz Wölfl, předseda Komunálního výboru národního parku, rovněž nebyl zamítnutím žaloby překvapen: „Dalo se to očekávat, já nevidím na nové vyhlášce o národním parku nic protiústavního.“ Podle Wölfla po tomto výroku soudu již nelze očekávat žádné změny vyhlášky, a proto je třeba hledět dopředu a učinit pro region to nejlepší.

Absolutně nesouhlasím s názorem, že riziko a další zátěže způsobené kůrovcem jsou pro lesní hospodáře únosné,“ řekl Otto Probst, starosta Langdorfu a mluvčí svazu lesních hospodářů „Akce náš les“. Spolu s vlastníky lesa bude dále bojovat za to, aby se proti kůrovci v národním parku zasahovalo. „Šanci máme, protože z rozsudku vyplývá, že zákonodárci, tedy zemské vládě, zůstává možnost změnit pravidla pro boj s kůrovcem. Již jsme navázali kontakty, abychom si sjednali termín schůzky s ministerským předsedou Seehoferem a s ministrem životního prostředí Söderem.

Předseda sdružení Pro Nationalpark Eugen Stadler z Lindbergu ohodnotil rozsudek soudu ironicky: „Odborná kvalita populární žaloby byla zcela zjevně jen nepřímo úměrná jejímu rozsahu.“ Podle něj musí být i právnímu laikovi nyní jasné, že vyhláška o národním parku odpovídá platným právním předpisům. „Věcně považuji za pozoruhodné zjištění soudu, že na území Šumavy po staletí vznikala bez lidského zásahu rozlehlá zalesněná horská krajina, která zůstala zachována. K tomu vlastně není co dodat.

Starostka Lindbergu Gerti Menigat, která se k národnímu parku staví kriticky, k rozsudku řekla: „Soudci vycházejí z toho, že zničení lesů kůrovcem je veřejným zájmem, bez ohledu na místní obyvatele a na vlastníky lesa. V současnosti je to trend a odpovídá to duchu doby, že se zájmy ochrany přírody prosazují hlava nehlava i proti zájmům lidí.

Neočekával jsem nic jiného, než že žaloba bude zamítnuta,“ řekl Thomas Müller, starosta Bavorské Železné Rudy (Bayerischer Eisenstein), známý zastánce národního parku. Pro něj rozsudek znamená posílení v přesvědčení, že je myšlenka národního parku správná. „Právě je tedy záležitost prověřena a věřím, že nyní konečně nastane mír,“ dodal Müller. K avizované ofenzívě Občanského hnutí na politické rovině poznamenal: „Podle mého názoru by bylo lepší, kdyby se nyní politika konečně postavila za národní park.

Článek v originále umístěn zde.

——————————————-
Populární žaloba (Popularklage)
Jako populární žaloba se v právnictví označuje žaloba, která je podána subjektem, jenž není bezprostředně dotčen.
V Německu je populární žaloba přípustná jen ve výjimečných případech. Výjimkou je Ústava Svobodného státu Bavorsko, která dává v článku 98, věta 4, každému možnost podat populární žalobu k Bavorskému ústavnímu soudu. Tak může být každý bavorský zákon, předpis nebo vyhláška předložen Bavorskému ústavnímu soudu s tvrzením, že jsou tímto předpisem protiústavním způsobem porušena základní práva garantovaná zemskou ústavou. Ústavní soudní dvůr pak prozkoumá, zda je zákon v souladu s bavorským ústavním právem. Pokud by zjistil, že zákon skutečně odporuje ústavě, pak by zákon pozbyl platnosti.
Zdroj: Wikipedia